Blog – Wat de pers zegt over de Corona-crisis en uw MKB familiebedrijf

Frank Visser, Adviseur Familiebedrijven

Wat de pers zegt over de Corona-crisis en uw MKB familiebedrijf

Heel langzaam wordt steeds duidelijker wat de Corona-crisis gaat betekenen. En dat niet alleen voor vandaag maar vooral ook voor de komende tijd. Ook persberichten geven dat aan. Ik heb daarvan enkele verzameld en dan vanuit mijn professie gericht op het MKB familiebedrijf.

Nieuws van de Banken

Als eerste dit citaat van medio april, dat ik integraal opneem, omdat het een duidelijke verwachting geeft van de komende tijd:
‘’Zoals verwacht stevent de eurozone af op een diepe recessie. Recente cijfers wijzen op de grootste krimp sinds jaren. Door het belang van onze export behoort de NL economie met min 7,5% tot de zwaarst getroffen landen.

Steunpakket niet genoeg

  • Rabobank denkt dat de recessie in Nederland erger zal zijn dan die in 2009. De hardst geraakte sectoren zijn volgens de bank: de horeca, de landbouw, de industrie en delen van de zakelijke dienstverlening. De verwachting is dat de werkloosheid de komende maanden hard oploopt en dat het steunpakket van de overheid een diepe recessie niet kan voorkomen.

Flexibele schil

  • ING verwacht dat de krimp in de hele eurozone dit tweede kwartaal uitkomt op 7,7%. In Nederland wordt in het tweede kwartaal een krimp van 10,6% verwacht, waarmee ons land het hardst getroffen is in de eurozone. Dat komt vooral door de omvangrijke flexschil, wat inhoudt dat een relatief groot deel van de zzp’ers, uitzendkrachten en mensen met nul-urencontracten nu zijn werk of baan verliest.
  • Daarnaast is Nederland, net zoals Duitsland, een relatief open economie. Het is heel afhankelijk van handel met het buitenland en die ligt nu grotendeels stil. Ook reageert de consument in Nederland vaak krachtiger op inkomensschokken. Dat heeft te maken met onze gedwongen pensioenbesparingen, waardoor er weinig vrije besparingen zijn en de mensen daardoor vaak geen echte buffer hebben.
  • ING rekent erop dat de Nederlandse economie, zodra de crisis voorbij is, sneller terugveert naar haar oude niveau dan die van de andere eurolanden.’’ Tot zover dit citaat.

Nieuws van MKB Nederland

Bedrijven die nog weinig effecten ervaren van de coronacrisis, zijn bijna niet meer te vinden. In veel branches wordt betwijfeld of het huidige steunpakket voldoende is. Dat komt naar voren uit een enquête onder en de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW die is uitgevoerd tussen 18 en 20 april. De online vragenlijst is door 123 brancheorganisaties ingevuld. Voor 93 procent geldt dat ze nu al enigszins tot zwaar getroffen worden, waarbij 58 procent meldt dat de situatie de afgelopen maand verder is verslechterd.

 Omzetdaling en verlies aan werkgelegenheid

  • De reële gevolgen van de coronacrisis worden steeds duidelijker, constateren de werkgeversorganisaties op basis van de enquête. Waar vorige maand nog minder dan de helft van de branches een omzetdaling meldden van meer dan 20 procent, is dat nu 2/3 (twee derde). De verwachtingen over de werkgelegenheid houden daarmee gelijke tred: 76 procent verwacht een beperkte tot sterke daling van de werkgelegenheid.

Steunmaatregelen hebben effect, maar zijn niet genoeg

  • Door de steunmaatregelen is het percentage dat aangeeft te verwachten dat ondernemingen niet aan verplichtingen voor bestaand krediet kunnen voldoen ten opzichte van vorige maand gedaald van 65 naar 33 procent. Twijfel is er echter bij branches of hun achterban genoeg heeft aan het steunpakket.

Veel onzekerheid over overlevingskansen

  • Bijna 60 procent van de branches voorziet dat bedrijven met het huidige steunpakket het hoofd niet langer dan 3 maanden nog boven water kunnen houden. Veel branches verwachten dat na de zomer de effecten in hun deel van de keten pas echt merkbaar worden. Ook het feit dat nog niet helder is hoe de steunmaatregelen er na de zomer uit zien, leidt tot veel onzekerheid.

Minder voorgenomen investeringen

  • Daar lijden vooral de voorgenomen investeringen onder. Zo’n 45 procent verwacht dat er veel minder geïnvesteerd gaat worden in hun branche, nog eens 43 dat er iets minder geïnvesteerd wordt. Dit duidt op een verzwakt verdienvermogen bij bedrijven en is een slecht teken voor een snel en structureel herstel van de economie en de werkgelegenheid.

Mogelijkheden voor 1,5 meter economie

  • Wel zien veel branchedirecteuren mogelijkheden voor de anderhalve meter-economie. Ruim 70 procent ziet daar kansen toe, vooral via de sectorprotocollen die door velen al zijn opgesteld. Veel branches geven wel aan dat dit afhangt van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen (29 procent) en financiële steun om te komen tot een rendabele business case (24 procent). In die nieuwe situatie zullen veel ondernemers immers nog steeds verlies maken, doordat zij substantieel minder klanten krijgen dan normaal.

Tot slot is mijn advies: kom in actie!

Deze Corona-crisis dreigt één grote ellende te worden. U dient daarom in actie komen om uw familiebedrijf te behouden. Dit kunt u doen aan de hand van de actiepunten in mijn voorgaande blogs over Corona en het MKB familiebedrijf.

Ik hoop – naast een spoedig einde van de Corona-crisis – dat mijn blogs u helpen om in actie te komen. Vanzelfsprekend ben ik ook bereid u in deze cruciale fase bij te staan! Mijn contactgegevens vindt u hieronder.

Heylsame groet,

Frank Visser
Register Belasting- en Bedrijfsadviseur

T: 06-55701074
E: info@heylsameraed.nl